Πολιτική απορρήτου

Η Εταιρεία δεσμεύεται και έχει λάβει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων/στοιχείων που οι χρήστες παρέχουν μέσω του δικτύου.

Το zoumboulis.com συγκεντρώνει συγκεκριμένες προσωπικές πληροφορίες προς το σκοπό της παροχής προς τον πελάτη τυποποιημένων υπηρεσιών, περιεχομένου και διαφημίσεων. Μέρος των προσωπικών πληροφοριών συγκεντρώνεται κατά την εγγραφή του πελάτη για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών ή προϊόντων από το zoumboulis.com. Η πληρέστερη γνώση των στοιχείων του πελάτη συμβάλλει ώστε η Εταιρία να μπορεί να προσαρμόσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις συγκεκριμένες ανάγκες του. Σε κάθε περίπτωση, θα τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα, οι διατάξεις των άρθρων 24 § 3, 6, 8 και 11 του ανωτέρω νόμου.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε την παρούσα δήλωση εχεμύθειας με την αποστολή τροποποιήσεων μέσω της ιστοσελίδας zoumboulis.com. Αυτή η πολιτική εχεμύθειας δεν έχει ως σκοπό ούτε και δημιουργεί κανένα συμβατικό ή άλλο έννομο δικαίωμα ή υποχρέωση σε οποιοδήποτε από τα μέρη.